Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

AKREDITOVANÉ PRACOVISKO - osvedčenie o akreditácií č. S-288 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS)

 
Dokumenty súvisiace s akreditáciou:

 
Na základe 35 ročnej praxe vykonávame komplexný inžiniering v oboroch hluk, vibrácie a technická seizmicita, meranie a monitoring hluku, vibrácií a technickej seizmicity  v životnom a pracovnom prostredí s posúdením dopadu na zdravie, technické posudky, výrobu a montáž protihlukových a antivibračných opatrení v spolupráci s firmou STAMP, spol. s r.o., Osvety 670/65, SK-010 04 Žilina a sme:
 
odborne spôsobilí úradom verejného zdravotníctva SR vykonávať meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí, vykonávať hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia - hluk a vibrácie,
odborne spôsobilí Ministerstvom životného prostredia SR na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie v odbore činnosti ochrana zdravia, hluk a vibrácie,
oprávnení Slovenskou komorou stavebných inžinierov vykonávať návrhy protihlukových opatrení.
 
Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne preukazujeme plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.
 
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.:
Ing. Ján Šimo, CSc. - konateľ
Ing. Mgr. Michal Bugala, Ing. Ján Sobota, Ing. Lenka Pechancová,
Ing. Marianna Kolibíková, Matúš Kunhart, Ing. Peter Petrák, CSc.,
Mgr. Zdeňek Kunhart, Ing. Peter Máňa, Ing. Sylvia Dundeková, PhD.
 
Sme členmi Asociácie technických diagnostikov SR pre oblasť akustika a vibrácie www.atdsr.sk
 
Identifikačné údaje firmy:
IČO: 36433781
IČ DPH: SK 2022048996
DIČ: 2022048996
 
Banka spojenie: VÚB, a.s. Žilina
IBAN: SK4202000000002042561753 
BIC: SUBASKBX
 
Používame pevnú jednotkovú cenu, ktorá zahŕňa všetky náklady potrebné k riadnemu zhotoveniu diela na celom území Slovenskej republiky. 
 
 
 

Kontakt

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.
V. Tvrdého 23
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 724 70 26
Mobil: +421 903 307 616, +421 914 108 001
Fax: +421 41 724 7026
Email: vibroakustika@vibroakustika.sk