Ponúkame služby na celom území SR a ČR

Na základe 35 ročnej praxe vykonávame komplexný inžiniering v oboroch hluk, vibrácie a technická seizmicita, meranie a monitoring hluku, vibrácií a technickej seizmicity  v životnom a pracovnom prostredí s posúdením dopadu na zdravie, vypracovanie hlukových štúdií pre všetky stupne projektovej dokumentácie, strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom, technické posudky, návrh, výrobu a montáž protihlukových a antivibračných opatrení a sme:

  • odborne spôsobilí úradom verejného zdravotníctva SR vykonávať meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí, vykonávať hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia - hluk a vibrácie,
  • odborne spôsobilí Ministerstvom životného prostredia SR na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie v odbore činnosti ochrana zdravia, hluk a vibrácie,
  • oprávnení Slovenskou komorou stavebných inžinierov vykonávať návrhy protihlukových opatrení.

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.:
Ing. Ján Šimo, CSc. - konateľ
Ing. Mgr. Michal Bugala, Ing. Ján Sobota, Ing. Lenka Pechancová, Ing. Marianna Kolibíková, Matúš Kunhart, Ing. Peter Petrák, CSc., Mgr. Zdeňek Kunhart, Ing. Peter Máňa

Sme členmi Asociácie technických diagnostikov SR pre oblasť akustika a vibrácie - www.atdsr.sk
Sme členmi Slovenskej akustickej spoločnosti: SkAS - www.skakustika.sk

Akreditácia

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., je držiteľom osvedčenia o akreditácii udeleným Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) ako národným akreditačným orgánom posudzovania zhody uznávaný vládou Slovenskej republiky, čím oficiálne potvrdzuje spôsobilosť vykonávať deklarované činnosti nestranne, nezávisle a na požadovanej odbornej úrovni, uznávané v Slovenskej republike i v zahraničí. Laboratórium má zavedený systém kvality a pri výkone skúšok používa normované metódy a zúčastňuje sa pravidelne na medzilaboratórnych porovnávacích meraniach. Laboratórium zaviedlo systém manažérstva kvality v plnom rozsahu pre všetky požiadavky normy ISO/IEC 17 025:2017 a je pravidelne dohliadané špičkovými odborníkmi podľa rozsahu akreditácie. Akreditácia sa považuje za hlavný faktor dôveryhodnosti a správnosti výsledkov činnosti akreditovaného subjektu, čo je dôvod, pre ktorý má byť využitá na posudzovanie a na hodnotenie všetkých činností, od výsledkov ktorých spoločnosť očakáva vysoký stupeň správnosti a dôvery.

Naše služby

Meranie a monitoring hluku vibrácií a technickej seizmicity

Vykonávame meranie emisií hluku a vibrácií v životnom prostredí a meranie expozície hluku a vibrácií prenášaných na ruky a na celé telo v pracovnom prostredí, vyhodnocovanie meraní a zhotovovanie protokolov z meraní. Vykonávame krátkodobý a dlhodobý monitoring hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí s online prenosom a prezentáciou nameraných údajov z miesta trvalého monitoringu na web.

Stavebná akustika, technické zariadenie budov a akustický výkon

Vykonávame meranie a určovanie akustických vlastností priestorov, budov, stavebných konštrukcií a protihlukových kabín, meranie času dozvuku, určovanie krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti v budovách, stavebných konštrukciách a určovanie stupňa izolácie akustického tlaku meraním hladín akustického tlaku. Meranie hladín hluku v budovách spôsobeného technickými zariadeniami budov. Určovanie hladín akustického výkonu a akustickej energie zdrojov hluku.

Bariéry a zásteny, akustické vlastnosti ciest a dopravné stroje

Vykonávame meranie vloženého útlmu vonkajších protihlukových bariér všetkých typov na mieste trvalého uloženia, stanovovanie útlmu zvuku odstrániteľnej zásteny na mieste uloženia. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti a zvukovej pohltivosti protihlukových bariér. Meranie akustických vlastností ciest, meranie vplyvu povrchu vozoviek na dopravný hluk a meranie hladín hluku a vibrácií v interiéry a exteriéry cestných a koľajových vozidiel.

Vibroakustické meranie a diagnostika strojov

Vykonávame meranie efektívnej hodnoty rýchlosti, zrýchlenia a výchylky vibrácií v budovách, konštrukciách a na zariadeniach v budovách a ich vplyv na konštrukciu budov a vplyv na citlivosť zariadení v budovách. Vykonávame akustický a vibračný monitoring a diagnostiku a hodnotenie strojov a zariadení.

Strategické hlukové mapy, akčné plány a návrh protihlukových opatrení

Vykonávame určovanie vlastností zvukového poľa grafickou vizualizáciou hladín akustického tlaku programom IMMI a CadnaA v modeloch kalibrovaných meraním v reálnom prostredí, návrhy protihlukových opatrení v okolí pozemných komunikácií, železničných dráh a stacionárnych zdrojov hluku. Vypracovávame strategické hlukové mapy a akčné plány ochrany pred hlukom v zmysle SMERNICE 2002/49/EC EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku a v zmysle Zákona č. 2/2005 Z. z.. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Technické posudky, protihlukové a anitvibračné opatrenia

Vykonávame rôzne technické posudky a technickú diagnostiku v oblasti hluku, vibrácií a technickej seizmicity v zmysle platných noriem a legislatívy. Realizujeme návrhy, výrobu a montáž protihlukových a antivibračných opatrení.

Akreditované meranie hladín intenzity zvuku

Vykonávame akreditované meranie hladín intenzity zvuku. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií pomocou intenzity zvuku . Určenie hladín akustického výkonu stojov a zariadení pomocou akustickej intenzity. Priestorová lokalizácia a identifikácia hlukových emisií, kvantitatívne vyhodnotenie a frekvenčná analýza v dynamickom režime ručnou akustickou kamerou.

Overenie akustických vlastností zariadení pre zníženie hluku cestnej a železničnej dopravy použitím Adriennovho časového okna

Meriame v podmienkach priameho zvukového poľa in situ:
Hodnoty zvukovej difrakcie DI STN EN 1793-4
Hodnoty odrazu RI STN EN 1793-5
Hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti SI STN EN 1793-6
Hodnoty pohltivosti povrchu vozovky α ISO 13472-1,2

Bezkontaktné meranie vibrácií kmitajúcich povrchov konštrukcií

Meriame a identifikujeme frekvenčné spektrum výchylky, rýchlosti a zrýchlenia vibrácií vyžarovaného zvuku a vibrácií z kmitajúcich povrchov koštrukcií bezkontaktne do vzdialenosti 30 m.

Referencie

Klientmi našej spoločnosti sa okrem mnohých iných počas jej viac ako 25 ročnej pôsobnosti na slovenskom trhu stali také inštitúcie a spoločnosti ako:

Alfa 04 a.s.
AQUATEST a.s. Slovakia
Audia Plastic, s.r.o.
AUPARK, a.s.
Bučina DDD, spol. s r. o.
CEMMAC, a.s., Považská cementáreň, a.s.
CREATIVE, spol. s r.o.
Dolvap, S.r.o.
Doprastav, a.s.
ENVICONSULT spol s r.o.
eustream, a.s.
GEOCONSULT, spol. s r.o.
GEOtest Bratislava, s.r.o.
GRANVIA, a. s.
Hastra, s.r.o.
Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o
Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o
HGM Žilina, s.r.o.
Hyundai Dymos Slovakia
Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Kia Motors Slovakia s.r.o.
Košický samosporávny kraj
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Metrostav Slovakia a.s.
mmcité + a.s.
Mobis Slovakia s.r.o.
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
PIO Keramoprojekt Trenčín, a.s.
ProCare, a.s.
Prodex spol. s.r.o.
REMING CONSULT a.s.
Rolls-Royce Energy Systems Inc
Samsung Display Slovakia s.r.o.
Slovenská správa ciest
Slovenské energetické strojárne a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
STRABAG s.r.o.
SUDOP Košice a.s.
Tesco Stores SR, a.s.
TTS Martin, s.r.o.
Valbek s.r.o.
Vetropack Nemšová
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
VÁHOSTAV-SK, a. s.
Zberné suroviny a.s.
Železnice Slovenskej republiky
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Žilinská teplárenská, a. s.
Žilinský samosprávny kraj

Kontakt

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 23 010 01 Žilina
IČO 36433781
DIČ 2022048996
IČ DPH SK 2022048996
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Žilina IBAN: SK4202000000002042561753 BIC: SUBASKBX
Tel.: +421 41 724 70 26 Mobil: +421 903 307 616, +421 914 108 001 Fax: +421 41 724 7026 Email: vibroakustika@vibroakustika.sk

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo pomocou kontaktného formulára.

Používame pevnú jednotkovú cenu, ktorá zahŕňa všetky náklady potrebné k riadnemu zhotoveniu diela na celom území Slovenskej republiky.

Kontaktný formulár

Vyplnením a odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.