VYHODNOTENIE REALIZAČNÝCH VARIANTOV VÝSTAVBY DIAĽNICE V PROCESE EIA D3 ŽILINA/ BRODNO – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (2. časť)

Cieľom príspevku je prezentácia tvorby súboru kritérií v procese EIA na výber optimálneho variantu s ohľadom na dopad hluku, vibrácií a technickej seizmicity pre variantné riešenie výstavby diaľnice D3 Žilina / Brodno – Kysucké Nové Mesto. Variant výstavby diaľnice s tunelom je porovnaný s variantom výstavby diaľnice s estakádou. Nulový variant je zdokumentovaný a následne porovnaný s variantnými riešeniami výstavby diaľnice D3 v prípade ich realizácie.

Mgr. Ing. Michal Bugala, Ing. Ján Šimo, CSc, 

Klub ZPS vo Vibroakustike, s.r.o., Žilina

Doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc., Doc. Mgr. Julián Kondela, PhD. 

F BERG TU Košice

Vplyv prejazdov po komunikácii I/11 na efektívne a vrcholové rýchlosti zrýchlenia 

Hodnotili sme vplyv prejazdov po komunikácii I/11 v obci Budatínska Lehota             v meracom bode V1 vo vzdialenosti 7,5 m od NJP a v meracom bode V2  vo vzdialenosti 25 m od NJP na základovej konštrukcii  rodinného domu (Obr. 7). Hodinový profil celkom 1014 osobných automobilov a 402 nákladných automobilov.


Obr. 7 Meracie referenčné stanoviská V1 a V2, vo vzdialenosti 7,5 m od NJP a v meracom bode V2  vo vzdialenosti 25 m od NJP na základovej konštrukcii  domu


Tab. 4 Namerané hodnoty efektívnej rýchlosti kmitania vef na meracích bodoch V1 a V2 pri prejazde nákladných a osobných automobilov pri prejazde po komunikácii I/11 v obci Budatínska Lehota

(komunikácia I/11 prejazdný profil/1h 1416, z toho 402 NA) Bod V1 vo vzdialenosti 7,5 mBod V2 vo vzdialenosti 25 m
X0,010 mm.s-1 0,010 mm.s-1
Y0,010 mm.s-10,007 mm.s-1
Z0,030 mm.s-10,010 mm.s-1Tab. 5 Namerané hodnoty vrcholovej rýchlosti kmitania vpeak na meracích bodoch V1 a V2 pri prejazde nákladných a osobných automobilov pri prejazde po komunikácii I/11 v obci Budatínska Lehota


Bod V1 vo vzdialenosti 7,5 mBod V2 vo vzdialenosti 25 m
X0,2 mm.s-10,1 mm.s-1
Y0,3 mm.s-10,1 mm.s-1
Z0,5 mm.s-10,2 mm.s-1


Monitoringom, počas výstavby diaľnice tunelovým spôsobom, v bytovom objekte situovanom v záujmovom území výstavby diaľnice, boli merané vibrácie v ranných, dopoludňajších, popoludňajších, večerných aj nočných hodinách (Obr. 8).


Obr. 8 Monitorovaný bytový objekt a meracie referenčné stanoviská – suterén a detská izba


Vibrácie trvali v rozsahu 8 – 12 sekúnd  s 19 – 53 rázovými impulzmi. Keďže šlo o opakované dlhšie trvajúce (viac ako 500 ms) seizmické zaťaženie monitorovaného objektu, energia vlnenia nebola objektom primerane absorbovaná tak, aby nedošlo k narušeniu jeho rovnovážneho stavu. Pri 8 – 12 sekundovom pôsobení vibrácií s opakovanými rázovými impulzmi došlo k ustálenému periodickému zaťaženiu monitorovaného objektu, čo pri prekročení limitných hodnôt (STN EN 1998-1/NA/Z1) efektívnej rýchlosti kmitania = 1,0 mm.s-1, mohlo dôjsť k poškodeniu monitorovaného objektu. Ukážka nameraných hodnôt je uvedená na seizmograme (Obr. 9).


Podľa Vyhlášky MZ SR č.549/2007 tab. č. 4 pre obytné miestnosti, ubytovne, domovy dôchodcov, pre referenčný časový interval platí:

večer: awmax,p  = 0,11 m.s-2namerané hodnoty  :  awmax,p  = 0,263 m.s-2
noc: awmax,p       = 0,05 m.s-2namerané hodnoty  : awmax,p  = 0,156 m.s-2
deň: awmax,p       = 0,11 m.s-2namerané hodnoty  :  awmax,p  = 0,257 m.s-2


Posudzovaná hodnota – nameraná hodnota určujúcej veličiny zrýchlenia vibrácií rozšírená o neistotu merania U, bola určená v súlade s metrologickou praxou, t.j. 20% z nameranej hodnoty vážené zrýchlenie vibrácií vo vnútornom prostredí budov


aRwmax,T = (awmax,T + U)


Obr. 9  Grafický záznam rýchlostí kmitania jednotlivých zložiek v pozdĺžnom, priečnom  a vertikálnom smere, nameraných na meracom stanovisku bytový objekt v čase 21:28 h s hodnotami rýchlosti kmitania vxmax = 9,9 mm.s-1 pri = 54 Hz (vľavo) a v čase 00:03 s hodnotami rýchlosti kmitania vxmax = 9,4 mm.s-1 pri =142  Hz (vpravo)


VYHODNOTENIE MOŹNÉHO VPLYVU NA ZDRAVIE - HLUK


Akustickú situáciu vo vonkajšom priestore záujmového územia diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto posudzujeme pre stupeň posudzovania EIA v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., vyhlášky MZ SR č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. a v zmysle zákona NR SR č. 314/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.24/2006 Z.z..

Bolo uskutočnené posúdenie hlukovej situácie v 3D modeli verifikovanom a kalibrovanom 24-hodinovým meraním in-situ, formou grafickej vizualizácie hladín akustického tlaku v troch variantoch:

  • Variant 01 – bez realizácie D3 (bez návrhu protihlukových opatrení)
  • Variant 02 – tunelový variant D3 (aktualizácia HŠ – Hluková štúdia akcie Diaľnica D3 Žilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto od Ing. Ľubomíra Matečka – návrh protihlukových opatrení,
  • Variant 03 –variant vedenia D3 na estakáde.

Návrh protihlukových opatrení bol vykonaný pre Variant 03, pre prognózovaný stav - rok 2022 a 2032. Hluk z premávky na predmetnom úseku diaľnice D3 nepriaznivo ovplyvňuje akustickú situáciu vo vonkajšom priestore mesta Kysucké Nové Mesto, obcí Radoľa a Budatínska Lehota. Preto bude nevyhnutné prijať navrhované sekundárne a terciárne protihlukové opatrenia na zníženie tohto negatívneho vplyvu (výmena okien so štrbinovým vetracím systémom a pod.).

Na základe analytickej mapy akustických pomerov v záujmovom území od emisie hluku z mobilných zdrojov pozemnej dopravy (Obr. 10), môžeme konštatovať, že podľa limitov prípustných hodnôt (PH) hluku z pozemnej a vodnej dopravy pre kategóriu územia II. a III., vonkajšom priestore obytných miestností bytových a rodinných domov

pre denný čas povolená hodnota nie je prekročená,

pre večerný čas povolená hodnota nie je prekročená,

pre nočný čas povolená hodnota nie je prekročená.


Obr. 10 Analytická hluková mapa ekvivalentných hladín A hluku zobrazená formou hlukových pásiem s krokom 5 dB LpAeq,12h,deň v dennom čase 22:00 – 06:00 hod., vo výške 4,0 m nad terénom, vo vonkajšom priestore obytného územia od vyžarovania akustickej emisie pozemnej dopravy


Pokračovanie článku na ďalšej strane TU