VYHODNOTENIE REALIZAČNÝCH VARIANTOV VÝSTAVBY DIAĽNICE V PROCESE EIA D3 ŽILINA/ BRODNO – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (3. časť)

Cieľom príspevku je prezentácia tvorby súboru kritérií v procese EIA na výber optimálneho variantu s ohľadom na dopad hluku, vibrácií a technickej seizmicity pre variantné riešenie výstavby diaľnice D3 Žilina / Brodno – Kysucké Nové Mesto. Variant výstavby diaľnice s tunelom je porovnaný s variantom výstavby diaľnice s estakádou. Nulový variant je zdokumentovaný a následne porovnaný s variantnými riešeniami výstavby diaľnice D3 v prípade ich realizácie.

Mgr. Ing. Michal Bugala, Ing. Ján Šimo, CSc, 

Klub ZPS vo Vibroakustike, s.r.o., Žilina

Doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc., Doc. Mgr. Julián Kondela, PhD. 

F BERG TU Košice


ZÁVER

Na základe predloženej dokumentácie a nameraných hodnôt vibrácií je možné konštatovať, že v blízkom okolí plánovanej cestnej komunikácie D 3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto budú dlhodobému pôsobeniu vibrácií od dopravy (prípadne trvalému zaťaženiu) vystavené bežné bytové objekty a čistička odpadových vôd. Zdrojom vibrácií budú v prípade prevádzkovania cestnej komunikácie postavenej na pilieroch, samotné telesá pilierov.  Prenosovým prostredím sú riečne aluviálne sedimenty rieky Kysuca. V uvedenom prostredí dochádza k útlmu seizmických vĺn, pretože ide o nespevnené horninové prostredie. V prípade ich zavodnenia sa zvýši schopnosť prenosu seizmických vĺn približne o 1/3. Výška hladiny podzemnej vody bude závislá od výšky hladiny rieky Kysuca. Predpokladáme, že môže dôjsť k zavodneniu prostredia do 1 m od povrchu.

Z uvedeného dôvodu vyplýva, že prenosové prostredie je kategórie a (podľa Eurokódu 8 STN EN 1998-1/NA/Z1).

Bytové objekty budú od pilierov, na ktorých bude viesť diaľnica, vo vzdialenosti väčšej ako 20 m. Podľa predbežných meraní vrcholová rýchlosť vibrácií v takejto vzdialenosti je menšia ako 0,03 mm/s a efektívna rýchlosť kmitania je menšia ako 0,01 mm/s. Tieto hodnoty ani v prípade poškodeného mostového záveru (zvýšené hodnoty vibrácií) neboli prekročené a sú pre bytové objekty bezpečné z hľadiska poškodenia.

V prípade čistiarne odpadových vôd trasa cestnej komunikácie je naplánovaná vo vzdialenosti menšej, ako je 20 m. Dva piliere sú naplánované v tesnej blízkosti čističky odpadových vôd (do 10 m). Namerané hodnoty vrcholovej rýchlosti kmitania pod poškodeným mostovým záverom neprekročili 0,2 mm/s a efektívne hodnoty boli menšie ako ako 0,1 mm/s. Rýchlosť kmitania s rastúcou vzdialenosťou klesá a vo vzdialenosti 25 m je vrcholová hodnota rýchlosti kmitania menšia ako 0,1 mm/s a efektívna hodnota rýchlosti kmitania je menšia ako 0,01 mm/s. Z uvedeného vyplýva, že tieto hodnoty sú nízke, ale nevieme posúdiť účinok na stroje, ktoré používa čistiareň odpadových vôd (citlivosť strojového zariadenia na seizmické zaťaženie - musí stanoviť prevádzkovateľ čistiarne odpadových vôd). Prípadne po spustení prevádzky cestnej komunikácie D3 vykonať kontrolné meranie na strojovom vybavení čistiarne odpadových vôd.

V prípade tunelového vedenia trasy šlo o opakované dlhšie trvajúce (viac ako 500 ms) seizmické zaťaženie monitorovaného objektu, energia vlnenia nebola objektom primerane absorbovaná tak, aby nedošlo k narušeniu jeho rovnovážneho stavu. Posudzovaná hodnota určujúcej veličiny zrýchlenia vibrácií bola prekročená. Preto je potrebne pri tunelovom variante znížiť hodnoty zrýchlenia vibrácií na takú úroveň, aby povolená hodnota nebola prekročená.

Akustická situácia vo vonkajšom priestore monitorovaného územia diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto je vyhovujúca  pre  tunelový variant. Pri výškovom vedení trasy budúcej diaľnice bude nevyhnutné prijať sekundárne a terciárne protihlukové opatrenia.

POĎAKOVANIE

Tento článok vznikol  vďaka podpore grantového projektu VEGA 1/0828/14.

Zoznam použitej literatúry

[1].Zákon NR SR  č. 314/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[2].Vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

[3].Vyhláška č. 113/2006 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie

[4].  Zbierka zákonov č. 103/2015 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[5].STN EN ISO 266 Akustika. Normalizované frekvencie

[6].STN EN 1998-1/NA/Z1: 2012 (73 0036), Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť Časť 1 Všeobené pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy. Národná príloha. Zmena 2