MERANIE, NÁVRH A VYHODNOTENIE OPATRENÍ NA NEROTUJÚCICH ČASTIACH OHRIEVAČA VZDUCHU - LUVO

Merania a analýza kmitania za účelom poznania a zistenia príčin nestabilnej prevádzky ohrievača vzduchu LUVO v prevádzke Tepláreň Žilina. Zisťovanie príčin skutkového stavu nie je viazané technickými normami a obsahuje moderné a technické poznatky, z oblasti merania a analýzy jednostranného krížového spectra a koherencie lineárnej závislosti medzi dvomi autospektrami, interaktívnym systémom pokus – omyl.

Ing. Ján SOBOTA, Ing. Ján ŠIMO, CSc.

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina


ÚVOD

Pri príprave návrhu vibroakustických opatrení sme vykonali meranie in - situ ekvivalentných hladín akustického tlaku Lteq,T v tretinooktávových pásmach so strednými frekvenciami 1Hz - 20kHz v definovanej vzdialenosti od zdroja hluku, efektívne hodnoty rýchlosti vibrácií vFFT a zrýchlenia vibrácií aFFT  na povrchu konštrukcie.

Následne sme výpočítali kvadratickú efektívnu hodnotu zrýchlenia vibrácií jednostranného krížového spektra  

a koherenciu lineárnej závislosti medzi dvomi autospektrami ako funkciu frekvencie a vzájomného spektra. 

Hodnota koherencie sa pohybuje od 0, čo znamená neexistenciu závislosti medzi vstupom A a výstupom B, po 1, čo znamená dokonalú lineárnu závislosť.

Po realizácii vibroakustických opatrení sme daný postup merania a vyhodnotenia zopakovali.

VIBROAKUSTICKÉ MERANIA

Vibroakustické merania sme vykonali pri definovaných otáčkových režimoch ventilátorov L/P, prietoku vzduchu sania L/P, tlaku vzduchu výtlaku L/P  studeného vzduchu a ohrievača vzduchu (LUVO) pred a po vykonaní vibroakustických úprav Obr. 1 a 2.

 

Obr.1 Jednostranné krížové spektrum GBA(f) z kanálu A do kanálu B v meracích bodoch doplnené o funkciu koherencie γ2 pri pracovnom zaťažení zariadenia pred vykonaním vibroakustických úprav

Obr.2 Jednostranné krížové spektrum GBA(f) z kanálu A do kanálu B v meracích bodoch doplnené o funkciu koherencie γ2 pri pracovnom zaťažení zariadenia po vykonaní vibroakustických úprav


NÁVRH OPATRENÍ

Aplikovanie pohltivej konštrukcie zaisťuje disipáciu akustickej energie na teplo. Geometrický tvar konštrukcie vychádza z požadovanej frekvenčnej oblasti a vlastnosti prúdenia média. Obal pohltivej konštrukcie je tvorený perforovaným plechom s min. 30 %  otvorov  a s výstužami vo vzdialenosti max 600mm. Výplň konštrukcie je tvorená kombináciou pohltivých materiálov a odpadovej strusky, ktorá zaisťuje dlhodobú stabilitu pohltivej konštrukcie Obr. 3 a 4.

 

Obr.3 Aplikácia pohltivej časti v spodnej časti sacieho potrubia ohrievača vzduchu - LUVO

 

Obr.4 Aplikácia pohltivej časti v hornej časti sacieho potrubia ohrievača vzduchu – LUVO

ZÁVER

•    Výsledky analýzy zvuku:

Po vykonaní vibroakustických úprav preukazujú zlepšenie oproti stavu pred vykonaním úprav o hodnotu vloženého útlmu:

cca ΔL = 10 dB

v definovanej vzdialenosti 50m od ohrievača vzduchu LUVO pred vibroakustickými úpravami bola hladina hluku Lp,A,eq,T = 75,9 dB a po vibroakustických úpravách bola hladina hluku Lp,A,eq,T = 65,8 dB pri konštantnom výtlaku vzduchu 111,547 Nm3/h

•    Výsledky analýzy vibrácií: 

Kvadratická efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií jednostranného krížového spektra GBA(f) doplnená o funkciu koherencie γ2 medzi meracími bodmi na povrchu ohrievača vzduchu LUVO a na povrchu vpredu, v strede, na ľavo potvrdzujú po vykonaní vibroakustických úprav vzájomnú podobnosť  vibrácií na frekvencii f = 49,8 Hz, pri následnom podstatnom znížení hodnoty krížového spektra o cca 300%.