OBJEKTÍVNA METÓDA NA POSÚDENIE POČUTEĽNOSTI TÓNOVÝCH ZLOŽIEK V HLUKU – REFERENČNÁ METÓDA STN ISO 1996-2

Cieľom objektívnej metódy je posúdiť dôležitosť tónov takou istou cestou, ako to pociťujú exponované osoby. Metóda je založená na psychoakustickom chápaní kritických pásiem, čo sú pásma definované tak, že zvuk mimo kritického pásma výrazne neprispieva k počuteľnosti tónov vo vnútri tohto kritického pásma. Kľúčové slová: Tónový zvuk, úzkopásmová frekvenčná analýza, maskujúci hluk.

Ing. Lenka Pechancová; Ing. Ján Sobota; Ing. Ján Šimo, CSc. 

Klub ZPS vo vibroakustike, Žilina


ÚVOD 

Tónový zvuk je zvuk charakterizovaný jednou frekvenčnou zložkou alebo zložkami úzkeho pásma, ktorý sa počuteľne vyníma z výsledného zvuku. Cieľom objektívnej metódy posúdenia počuteľnosti tónových zložiek v hluku je posúdiť dôležitosť tónov vo vonkajšom prostredí, tak ako ich vnímajú exponované osoby v obci Mojš, počas rozraďovania vagónov v objekte zriaďovacej stanice Žilina – Teplička nad Váhom. 

MERANIA  „IN-SITU“ 

 Obr. 1  Záznam úzkopásmovej frekvenčnej analýzy – FFT.


GRAFICKÁ PREZENTÁCIA 

 

Obr. 2  FFT analýza.

Obr. 3  Určenie spriemernenej hladiny akustického tlaku tónu (tónov), Lp,t a maskovacieho hluku Lp,n v kritickom pásme okolo tónu (tónov).


Obr. 4 Výpočet tónovej počuteľnosti ΔLta a určenie korekcie na výskyt tónovej zložky Kt


Lpt  je celková hladina akustického tlaku tónov v kritickom pásme.

Lpn je celková hladina akustického tlaku maskujúceho hluku v kritickom pásme.  


Korekcia na výskyt tónovej zložky Kt  = 6,0 dB sa uplatňuje pre časový interval trvania. 


Dokumentácia pri analýze musí obsahovať počet spriemernených spektier, časovú periódu merania a efektívnu analýzu šírky pásma, časové okno, časové a frekvenčné váženie. Typické spektrum s uvedením polohy kritického pásma a spriemernenú hladinu v tomto pásme.


ZÁVER 

Pre určenie korekcie výskytu tónovej zložky Kt = 6 dB vo vonkajšom prostredí obce Mojš počas rozraďovania vagónov bol použitý analyzátor zvuku a vibrácií SVAN 979u s implementovaným modulom SV 797_6 Tónová analýza:

  • Maximálna šírka kritického pásma (critical band) CB = 770 Hz,  20 % strednej frekvencie fc = 3850 Hz. 
  • Vyhľadávacie kritérium tónovej zložky 3,0 dB. Všetky lokálne maximá so šírkou pásma vymedzenou poklesom hladiny o 3 dB, ktorá je menšia ako 10 % šírky pásma skutočného kritického pásma, sa registruje ako tón.
  • Rozsah regresnej čiary 75%.
  • Energia tónu 6,0 dB.

 

Obr. 5 Nastavenie tonality.


  • Max Band (šírka kritického pásma 5-25%)
  • Tone Seek (kritérium tón. zložky 1-5dB)
  • Regression (rozsah regres. čiary 50-100%)
  • Tone Band (energia tónu 1-6dB)


 Obr. 6 Meranie vo vonkajšom prostredí obce Mojš.


Použitá literatúra

[1]    STN ISO 1996-2

[2]    Archív Klubu ZPS vo vibroakustike, s.r.o. Žilina, Ján Šimo, Ing., CSc.