EIA – PROCES SO ZODPOVEDNOSŤOU

Výstupy z procesu EIA boli donedávna prezentované ako dobre mienené rady spracovateľov dokumentácie bez žiadnej zodpovednosti za ich použitie v praxi. Významným míľnikom sa stal posun procesu EIA do správneho konania prijatím zákona č. 314/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spracovateľ dokumentácie EIA nesie zodpovednosť aj za použiteľnosť dokumentácie v správnom konaní, mal by preto vedieť obhájiť relevantnosť využitých údajov a dát, resp. spôsob ich získania. Práve odborná štúdia spracovaná akreditovaným subjektom je v prípade správneho konania relevantným podkladom, o ktorý sa môže plnohodnotne oprieť.

Michaela Seifertová, Mgr., Ján Šimo, Ing., CSc., Monika Vyskupová, RNDr., PhD.

tel.: 0903 307 616; e-mail:vibroakustika@vibroakustika.sk; www.vibroakustika.sk


I. Obdobie budovania 

(cca  rok 1966 – rok 1992)

V tomto období sa na základe poznatkov vedy a techniky navrhovali protihlukové opatrenia. Pri tejto činnosti vyplynula následne potreba „technických meraní“, ktoré slúžili akustikom ako pomôcka na dosiahnutie konečného cieľa - splnenie hygienických limitov.

Zákon č. 20/1966 zo 17. marca 1966 o starostlivosti o zdravie ľudu 

Zdravie je jedným zo základných predpokladov šťastného a tvorivého života jednotlivca i celej spoločnosti; je zároveň významným činiteľom v rozvoji výrobných síl. Právo na starostlivosť o zdravie patrí k základným občianskym právam zaručeným ústavou Československej socialistickej republiky.

§ 25 Liečenie prácou 

Liečenie prácou organizujú a vedú zdravotnícke zariadenia, ktoré môžu na tento účel zriaďovať vlastné dielne a iné zariadenia, prípadne používať príležitosti poskytované priemyslovými a poľnohospodárskymi závodmi alebo inými organizáciami. Výkonom práce pri liečení prácou nevzniká pracovný pomer. Príjmy pritom dosiahnuté použije zdravotnícke zariadenie na úhradu zvýšených nákladov, zlepšenie kultúrnej starostlivosti o chorých a na úhradu odmien, a to podľa smerníc vydaných Ministerstvom zdravotníctva po dohode s Ústrednou radou odborov.

II. obdobie temna 

(cca  rok 1993 – rok 2015)

„Akustici“ sú presúvaní do pozadia a nastáva razantný nástup „expertovnavšetko“, ktorý sa premnožili ako následok harmonizácie európskych zákonov: (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, HIA, SIA, Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania IPKZ, Strategické hlukové mapy, Akčné plány...). 

Nástup výpočtovej techniky priniesol pojem ako predikcia vplyvov hluku a vibrácií na životné a pracovné prostredie a nastal „nemilosrdný boj“ s hlukom a vibráciami na papieri.

Expertinavšetko rýchlo zistili, že sa dá deklarovať splnenie limitných hodnôt hluku a vibrácií ľahšie akustickým veštením ako predikciou alebo meraním in-situ. Webové stránky miest a obcí, enviroportálu.... ponúkajú stovky hlukových štúdií od expertovnavšetko, kde sa verejnosť dozvedá, že na Slovensku iba výnimočne prekračuje hladinu hluku 45dB(A) ‑ dostatočný dôvod na radosť.

Takéto „kladné“ akustické štúdie s použitím veštenia hluku sú veľmi žiadané investormi. Problém nastáva keď sa začnú veštením odobrené zámery realizovať.

Občania majú iba smolu, že bývajú v záujmovom území v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.

III. obdobie zodpovednosti 

(cca  rok 2015 – rok ?)

Významným míľnikom sa stal posun procesu EIA do správneho konania prijatím zákona č. 314/2014 Z. z..

Rozhodnutia a záverečné stanoviská sa stali preskúmateľnými súdom a dokumentácia EIA i štúdie predložené v tomto procese sa stali dôkazovým materiálom. Od roku 2015 tak prestala byť EIA dobre mienenou radou a stala sa procesom zo zodpovednosťou.

 

Objektivizácia hluku na základe merania: 

Meranie vo väčšine prípadov vykonávame za pomoci monitorovacej stanice. Používame dva základné typy monitorovacích staníc:

  • Monitorovacia stanica zaznamenáva jedným všesmerovým mikrofónom zvuk zložený z viacerých blízkych a vzdialených zdrojov v danej situácií v danom čase bez určenia smeru šírenia,
  • Monitorovacia stanica zaznamenáva viacerými mikrofónmi a systémom vektorového intenzitného merania detekuje smer šírenia zvuku od dominantných zdrojov hluku.

 

Obr. Monitorovacie stanice pre skalárny a vektorový záznam zvuku


Objektivizácia hluku na základe predikcie: 

Predikcia hluku a vibrácií upozorňuje na dodržanie/prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku a vibrácií v záujmovom území.

Za účelom eliminácie rozdielov medzi informatívnymi hodnotami akustických veličín získaných predikciou a reálnymi hodnotami akustických veličín „in situ“ je nutné udržať predikciu na uzde používaním akreditovaných zavedených metód vizualizácie zvukových polí, kalibráciou a verifikáciou výpočtového modelu. V opačnom prípade výsledky predikcie napĺňajú podstatu akustického veštenia ktoré povolovací orgán nedokáže skontrolovať.


ZÁVER 

  • Kvalitne spracovaná projektová dokumentácia vrátane súvisiacich odborných štúdií je vizitkou samotného investora.
  • Štúdie vypracované podľa platných právnych predpisov chránia nielen investora, ale aj dotknutú verejnosť a zároveň sú v prípade potreby použiteľné v správnom konaní.
  • Akreditovaný subjekt je pravidelne kontrolovaný zo strany národných inštitúcií a dobrovoľne sa zaväzuje používať schválené metodické postupy. V prípade kontroly musí vedieť svoju prácu obhájiť.
  • Neakreditovaný subjekt nepodlieha žiadnej kontrole a za svoje výstupy tak nenesie žiadnu zodpovednosť, čím je v konečnom dôsledku na trhu práce zvýhodnený.