DEKLAROVANÉ HODNOTY VIBRÁCIÍ Z RUČNÉHO NÁRADIA VO VZŤAHU KU KATEGORIZÁCII PRÁC Z HĽADISKA ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Vibrácie ako faktor práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík vychádzajú z technických údajov deklarovaných dodávateľmi, poprípade z vyhodnotenia merania expozície vibrácií odborne spôsobilou osobou.

Ing. Lenka PECHANCOVÁ

Klub ZPS vo vibroakustike, Žilina

Ing. Ján Šimo, CSc.

Klub ZPS vo vibroakustike, Žilina

Matúš Kunhart

Diagnostika, Stráňavy


ÚVOD 

Zaradenie prác do kategórie rizika „vibrácie“ vychádza z dvoch základných postupov: 

  1. Hodnoty vibrácií sa prevezmú z technických údajov deklarovaných dodávateľmi.
  2. Hodnoty vibrácií sa prevezmú z vyhodnotenia merania expozície vibrácií odborne spôsobilou osobou.

1. DEKLAROVANÉ TECHNICKÉ ÚDAJE OD DODÁVATEĽA 

Napríklad excentrická ručná brúska MAFELL EVA 150 E, uvádza v technickej dokumentácií údaje o vibráciách:

  • Na hlavnom držadle menej ako 2,5 m/s2
  • Na prednom držadle menej ako 3,6 m/s2
  • Nespoľahlivosť merania K obnáša 1,5 m/s2

Z deklarovaných hodnôt uvedených v technickej dokumentácii si pri troche fantázie domyslíme aj napriek uvedenej záhadnej hodnote nespoľahlivosti merania K = 1,5 m/s2, že sa jedná o výsledné zrýchlenie vibrácií vypočítané z ekvivalentných vážených hodnôt zrýchlení vibrácií v definovaných smeroch súradnicového systému a z príslušných hodnotiacich faktorov. 

Metóda získania deklarovaných údajov o vibráciách uvedených v technickej dokumentácii sa vykonáva na základe simulácie pracovnej činnosti.

Obr. 1 Simulácia pracovnej pozície exponovanej osoby. (1. hmotnosť protiváhy ručného náradia, 2. hmotnosť protiváhy posuvnej sily, 3. miesto aplikácie hmotnosti protiváhy, 4. ručné náradie pod uhlom 20º ± 5º oproti horizontálnej osy)


2. MERANIE „IN-SITU“ ODBORNE SPÔSOBILÝMI OSOBAMI  

Meranie expozície vibrácií prenášaných na ruky sa vykonáva v troch definovaných smeroch súradnicového systému a následne sa vyjadrí výsledný vektor zrýchlenia vibrácií. Pri frekvenčnej metóde merania vibrácií prenášaných na ruky volíme rozsah merania v 1/3 oktávových pásmach o stredných frekvenciách 6,3 Hz - 1250 Hz. Uchytenie snímača volíme na ľavú ruku držadla, na pravú ruku držadla a na vrchnom držadle zariadenia počas pracovnej činnosti.

2.1 Grafická prezentácia meraní vibrácií

Na Obr. 2 a Obr. 4 prezentujeme merania vibrácií pri bežnej práci s excentrickou ručnou brúskou MAFELL EVA 150 E. Brúsil sa základný náter MDF dosky pri otáčkach brúsky n = 9600 ot/min.

Na Obr. 3 a Obr. 5 prezentujeme merania vibrácií pri bežnej práci s excentrickou ručnou brúskou MAFELL EVA 150 E. Brúsil sa základný náter MDF dosky pri znížených otáčkach brúsky na hodnotu n = 7500 ot/min.

Obr. 2 Tretinooktávová analýza ekvivalentného zrýchlenia vibrácií prenášaných na ruky v smere "x, y, z". Snímač vibrácií umiestnený na vrchnom držadle excentrickej ručnej brúsky (Obr. 7)  MAFELL EVA 150 E – počas pracovnej činnosti.

Obr. 3 Tretinooktávová analýza ekvivalentného zrýchlenia vibrácií prenášaných na ruky v smere "x, y, z". Snímač vibrácií umiestnený na vrchnom držadle excentrickej ručnej brúsky (Obr. 7)  MAFELL EVA 150 E – počas pracovnej činnosti.

Obr. 4 Časový priebeh ekvivalentného váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T (filter Wh) prenášaných na ruky v smere "x, y, z". Snímač vibrácií umiestnený na vrchnom držadle (Obr. 7) excentrickej ručnej brúsky  MAFELL EVA 150 E  - počas pracovnej činnosti.

Obr. 5 Časový priebeh ekvivalentného váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T (filter Wh) prenášaných na ruky v smere "x, y, z". Snímač vibrácií umiestnený na vrchnom držadle (Obr. 7) excentrickej ručnej brúsky  MAFELL EVA 150 E  - počas pracovnej činnosti


Technické údaje výrobcu uvádzajú pracovný rozsah otáčok pri normálnom zaťažení brúsky n = 9 000 – 20 000 ot/min. 

V Tab 1. prezentujeme výslednú veľkosť vektora vyjadrenú vzťahom:


av = [(kx.axweq)2 + (ky.ayweq)2 + (kz.azweq)2]½


Meranie č. 1 pri brúsení základného náteru MDF dosky pri otáčkach brúsky n = 9 600 ot/min.

Meranie č. 2 pri brúsení základného náteru MDF dosky pri otáčkach brúsky n = 7 500 ot/min. 


Tab.  1 Veľkosť výsledného vektora zrýchlenia vibrácií av

Meranie č.

Umiestnenie snímača vibrácií:

na hlavnom držadle [m.s-2]

na vrchnom držadle [m.s-2]

na prednom držadle [m.s-2]

1.          

4,67

6,86

3,06

2.          

3,38

5,30

3,96


Obr. 6 Umiestnenie snímača vibrácií na hlavnom držadle

Obr. 7 Umiestnenie snímača vibrácií na vrchnom držadle

Obr. 8 Umiestnenie snímača vibrácií na prednom držadle

Obr. 9 Pracovná činnosť exponovanej osoby

ZÁVER 

Použité údaje o vibráciách poskytované výrobcami  sa vyhodnotia následným posúdením pracovných postupov a v prípade predpokladu prekročenia akčnej hodnoty expozície vibráciám musia byť vykonané merania. Výsledky meraní vibrácií „in-situ“ odporúčame prezentovať minimálne časovým priebehom hodnotených veličín v spojitosti s frekvenčnou analýzou hodnoteného signálu. Technické úpravy vykonané na náradí je nutné zdokumentovať a vyhodnotiť  s dostatočnou presnosťou pri súčasnom eliminovaní atypických časových okien, ktoré sú častým javom pri hodnotení vibrácií ručného náradia.