NOVÉ PRÍSTUPY K SPRACOVANIU V DOKUMENTÁCIÍ EIA PRE HLUK, VIBRÁCIE A TECHNICKÚ SEIZMICITU, V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2014 Z.Z. O

Trhacie práce majú a oddávna mali rozhodujúcu úlohu v živote človeka. V závislosti od podmienok a parametrov rozpojovania, môžu prekročiť únosné – bezpečné hranice kedy sa stávajú škodlivými a môžu zapríčiniť veľké škody. S rastúcou hmotnosťou nálože trhaviny rastie aj intenzita vlnenia seizmických vĺn, ktoré sa šíria v horninovom prostredí a spôsobujú kmitanie jednotlivých časti tohto prostredia. Ak je intenzita kmitania dostatočne veľká, môže dôjsť k porušeniu prostredia, prípadne aj k jeho deštrukcii. V článku je prezentovaná metodika merania a vyhodnocovania možného vplyvu trhacích prác v lome Krnča na obytné budovy a zdravie obyvateľov v obci Krnča podľa metodiky EIA.

Ing. Ján ŠIMO, CSc., 

Klub ZPS vo vibroakustike s.r.o., Žilina 

Doc. RNDr. Blažej PANDULA, CSc. 

Ústav Geovied F BERG TU v Košiciach  

Mgr. Julián KONDELA, PhD.

Ústav Geovied F BERG TU v Košiciach 


ÚVOD 

Vibroakustickú situáciu vo vonkajšom priestore záujmového územia projektu: „Otvárka, príprava a dobývanie stavebného kameňa v dobývacom priestore Krnča“ posudzujeme pre stupeň posudzovania EIA v zmysle zákona NR SR č.355/2007 Z.z., vyhlášky MZ SR č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z. zo 16. augusta 2007, ustanovujúca podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a v zmysle zákona NR SR č. 314/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z..

1. VYHODNOTENIE MOŽNÉHO VPLYVU NA ZDRAVIE – HLUK A VIBRÁCIE 

Na základe vykonaných vibroakustických meraní v záujmovom území v meracom bode H1/V1 Pod Táborom,  č. p. 509, Krnča (Obr. 1) od emisie hluku od pozemnej dopravy a z iných zdrojov, ktoré súvisia iba s činnosťou projektu: „Otvárka, príprava a dobývanie stavebného kameňa v dobývacom priestore Krnča“, konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt (PH) hluku z iných zdrojov vo vonkajšom prostredí obytného územia obce Krnča: 

  • pre denný čas PH je prekročená, 
  • večerný a nočný čas PH nie je prekročená.


Obr. 1 Posudzovaný bytový objekt v dedine Krnča


Obr. 2 Pohľad na lom Krnča


Meranie vplyvu technickej seizmicity v lome Krnča (Obr. 2) na okolitú individuálnu zástavbu v obci Krnča, na základe vyhodnotených meraní pri radových odstreloch v lome Krnča a prepočítaných koeficientoch prenosového prostredia, preukázalo, že z pohľadu seizmických účinkov uskutočnený odstrel bol bezpečný. 

Posudzované hodnoty ekvivalentného aRweq a maximálneho aRwmax váženého zrýchlenia vibrácií v meracom bode H1/V1 Pod Táborom,  č. p. 509, Krnča, prípustné hodnoty určujúcich veličín zrýchlenia vibrácií v zmysle naplnenia zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky  MZ SR č. 237/2009 Z. z. , ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 549/2007 Z. z. [6], pre denný, večerný a nočný čas PH nie je prekročená.

Celkové zhodnotenie výsledkov merania je v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v plnej právomoci príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Konštatovanie platí len pre stupeň posudzovania EIA, ktorý neobsahuje náležitosti pre iné stupne posudzovania.

2.1    Merania hluku „in situ“ vykonané v záujmovom území 

Merania hluku „in-situ“ v životnom prostredí  záujmového územia v meracom bode H1/V1, Pod Táborom č. p. 509, Krnča na preukázanie hlukovej situácie počas prevádzky posudzovaného projektu.

Na meranie boli použité meracie reťazce overené kalibračným laboratóriom akreditovaným Národnou akreditačnou službou SNAS, reg. No. 009 / K – 016:

  • Meradlo: Nor-118/ v č. 31538/ Norsonic AS, Nórsko/certifikát o overení č.12099 
  • Predzosilňovač:  Nor-1206/v. č. 17623/ Norsonic AS, Nórsko/certifikát o overení č.12099 
  • Merací mikrofón: Nor-1220/v. č. 15125/Norsonic AS, Nórsko/certifikát o overení č. 13101
  • Akustický kalibrátor: Nor-1251/v.č.31768/Norsonic AS, Nórsko/certifikát o overení   č.11445
  • Termický anemometer T405-V1: 0560.4053/ v. č. 41500288/110 /  Testo AG, Lenzkirch, Nemecko / certifikát o overení č.1215/12
  • Vlhkomer T605-H1: 0560.6053 / v. č.41102100/112 / Testo AG, Lenzkirch, Nemecko

Neistota merania U = 1,8 dB, je určená v zmysle IS-OOFF/13. Grafický výstup merania je na Obr. 3.


Obr. 3 Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku LpAeq,1min v referenčnom časovom intervale deň v čase T=12 hod od 06:00 hod. do 18:00 hod.  v meracom bode H1/V1 vo vzdialenosti cca 20 m od miestnej komunikácie 


2.2    Meranie vibrácií „in situ“ v záujmovom území 

Meranie vibrácií sme uskutočnili v záujmovom území v meracom bode H1/V1, Pod Táborom č. p. 509, Krnča, na preukázanie pôsobenia vibrácií počas prevádzky posudzovaného projektu.

Na meranie bol použitý merací reťazec overený kalibračným laboratóriom akreditovaným Národnou akreditačnou službou SNAS, reg. No. 009/K-016:

  • Certifikát o overení č. 14281: senzor kmitania: 3233A / v. č. 1039 / Poľsko, certifikát o overení č. 14281.2  SVAN 958 A / v. č. 34576 / Polsko, certifikát o overení 14281 
  • Kalibrátor mechanického kmitania: VC-11/v .č. 00512/Metra Mess–und Frequentztechnik,  Nemecko, certifikát o overení č. 091119. 

Neistota merania určená v súlade s metrologickou praxou: U = 40 % podľa IS OOFF/14. Grafický výstup merania je na Obr. 4.


Obr. 4 Časový priebeh ekvivalentného aweq,z,1min, maximálneho awmax,z,1min váženého zrýchlenia vibrácií a efektívnej hodnoty vpeak,z,1min rýchlosti vibrácií s maximálnym prenosom v smere osi „z“  v čase T=24 h od 18:00 hod do 18:00 hod,  v meracom bode H1/V1


Meranie vplyvu technickej seizmicity v lome Krnča (Obr. 2) na okolitú individuálnu zástavbu v obci Krnča. Na základe vyhodnotených meraní pri radových odstreloch v lome Krnča a prepočítaných koeficientov prenosového prostredia bol z pohľadu seizmických účinkov uskutočnený odstrel bezpečný  [1, 2, 3]. Namerané maximálne hodnoty seizmických účinkov generované radovými odstrelmi, ktoré boli uskutočnené  v lome Krnča, slúžili ako podklad na stanovenie zákona útlmu seizmických vĺn v lome Krnča (Obr. 5). 


Obr. 5 Grafická závislosť maximálnych zložiek rýchlosti kmitania na redukovanej vzdialenosti pri radových odstreloch v lome Krnča–zákon útlmu seizmických vĺn. Modrými bodmi sú v grafe znázornené maximálne hodnoty rýchlostí kmitania namerané pri odstreloch na meracích stanoviskách


Maximálnu veľkosť nálože na jeden časový stupeň pri uvedenej vzdialenosti odporúčame na základe zákona útlmu seizmických vĺn v lome Krnča stanoviť takto  [4]: 

Pre vzdialenosť 100 m Qvmax=   (L/LR)2 =   11,0 kg,

Pre vzdialenosť 150 m Qvmax=   (L/LR)2 =   25,0 kg,

Pre vzdialenosť 200 m Qvmax=   (L/LR)2 =   44,5 kg,

Pre vzdialenosť 250 m Qvmax=   (L/LR)2 =   69,5 kg,

Pre vzdialenosť 300 m Qvmax=   (L/LR)2 = 100,0 kg,

Pre vzdialenosť 350 m Qvmax=   (L/LR)2 = 136,0 kg,

Pre vzdialenosť 400 m Qvmax=   (L/LR)2 = 177,5 kg.

Pri dodržaní týchto parametrov, hodnoty jednotlivých zložiek rýchlosti kmitania pri elektrickom roznete, nepresiahnu stanovené maximálne rýchlosti kmitania   vd < 6 mm/s, ktoré stanovuje platná slovenská technická norma STN EN 1998-1/NA/Z1  [5].           

ZÁVER 

Ťažba v lome Krnča je uskutočňovaná radovými odstrelmi. Pri tejto technológií dobývania maximálna nalož na časový stupeň nepresahuje 150 kg. Tejto skutočnosti potom zodpovedá v závislosti na vzdialenosti zdroj – receptor aj intenzita seizmických účinkov. Nízke hodnoty koeficientov prenosového prostredia a frekvenčná analýza jednotlivých zložiek kmitania ukázali, že prenosové prostredie pre prenos vibrácií nie je veľmi dobre a došlo k výraznému útlmu vibrácií oproti hodnote nameranej na stanovisku lom Krnča.

Poďakovanie 

Tento príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0828/14

Použitá literatúra 

[1] Bongiovani, G., Gorelli, V., Rienzo, G., Rinaldis, D.: Experimental Studies of Vibrations Caused by Blasting for Tunnel Excavations. In: Earthquake, Blast and Impacts: Measurements and Effects  of Vibration, Elsevier Applied Science, 1991, s. 201-210.

[2] Don Leet, I., : Vibration from blasting rock. Cambridge Massachussets,1960,181 s. 

[3] Holub, K.,: Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbu a obyvatelstvo. Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava), řada stavební, roč. VI, č. 2/2006, 2006, s. 113-123.

[4] Pandula, B., Kondela J.: Metodológia seizmiky trhacích prác, Sstvp Banská Bystrica, Deki Design, s. r. o., 2010, 156 s.

[5] STN Eurokód 8, Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1, národná príloha, zmena 1 (STN EN 1998-1/NA/Z1). 

[6] STN ISO 2631-2:2004 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo.