VALIDÁCIA DEKLAROVANÝCH AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ PRIESTOROV BÁBKOVÉHO DIVADLA

Posúdenie času dozvuku pred, počas a po vykonaní stavebných úprav a nadstavby objektu bábkového divadla v Žiline meraním poklesu hladín akustického tlaku v oktávových pásmach podľa STN EN ISO 3382-1:2010 a STN EN ISO 3382-2.

Ing. Marianna Kolibíková

Klub ZPS vo vibroakustike, Žilina

Ing. Mgr. Michal Bugala

Klub ZPS vo vibroakustike, Žilina


ÚVOD 

Technické riešenie projektu je špecifikované ako ozvučenie hľadiska. Požiadavky na stavebné úpravy a nadstavba objektu na ul. Kuzmányho 6 v Žiline kladú nároky na navrhnuté zariadenia a vyžadujú vysokú spoľahlivosť zvolených komponentov akustického ozvučenia v náväznosti na kontrolu vypočítaných akustických parametrov priestoru meraním „in situ“.

1. POPIS TESTOVANEJ MIESTNOSTI 

Meranie času dozvuku sme vykonali v miestnosti – bábkového divadla –. Na ul. Kuzmányho 106/6, 011 37 Žilina. Meranie sme vykonali s bežnou presnosťou merania.

Obr. 1 Náčrt miestnosti bábkového divadla.


2 OBJEM MIESTNOSTI, STAV VYBAVENIA MIESTNOSTI, MIKROKLIMATICKÉ PODMIENKY POČAS MERANIA  

1. meranie2. meranie3. meranie
Dátum: 23.06.2014Dátum: 30.07.2014Dátum: 06.11.2014
Objem miestnosti V = 1350,5 m3Objem miestnosti V = 1350,5 m3Objem miestnosti V = 1350,5 m3
Stav vybavenia miestnosti: bez vybaveniaStav vybavenia miestnosti: bez vybaveniaStav vybavenia miestnosti: zariadená
Počet prítomných osôb: 3Počet prítomných osôb: 3Počet prítomných osôb: 3
Relatívna vlhkosť vzduchu: 54%Relatívna vlhkosť vzduchu: 68%Relatívna vlhkosť vzduchu: 48%
Teplota vzduchu: 22°CTeplota vzduchu: 24°CTeplota vzduchu: 22°C


3 POSTUP MERANIA 

Akustické vlastnosti prijímacej miestnosti sme zistili na základe merania času dozvuku v siedmich polohách mikrofónu s využitím impulzného budenia – výstrel z pištole.

Vyhodnotenie kriviek poklesu sme vykonali vizuálnou metódou.

Priemerovanie výsledku v každej polohe sme vykonali zistením jednotlivých časov dozvuku pre všetky krivky poklesu a vybraním priemernej hodnoty.

Priemerovanie výsledku jednotlivých polôh sme vykonali aritmetickým priemerovaním časov dozvuku.

4 VÝSLEDKY MERANIA

Tab.  1 Vyhodnotené časy dozvuku s použitím T30  bez poslucháčov.

Číslo merania


Oktávové pásma


125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

1.

T30

2,09

2,20

2,56

2,46

2,05

1,61

2.

T30

2,02

1,88

1,99

1,87

1,71

1,44

3.

T30

1,97

1,48

1,32

1,16

1,03

0,87


Obr. 2 Impulzné budenie pred rekonštrukciou  6. úna 2014.

Obr. 3 Záznam impulzného budenia pred rekonštrukciou  23. júna  2014.

Obr. 4 Záznam iImpulzného  budenia počas rekonštrukcie  30. júla 2014.

Obr. 5 Kontrolné meranie pri budení ružovým šumom počas rekonštrukcie 30. júla 2014.

Obr. 6 Záznam impulzného  budenia po ukončení stavebných prác  6. novembra 2014. 


ZÁVER 

Tab.  2  Porovnanie nameraných časov dozvuku s použitím T30  bez poslucháčov a vypočítaných časov dozvuku s poslucháčmi v počte 195 osôb .

Číslo merania


Oktávové pásma


125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

1.

T30

2,09

2,20

2,56

2,46

2,05

1,61

2.

T30

2,02

1,88

1,99

1,87

1,71

1,44

3.

T30

1,97

1,48

1,32

1,16

1,03

0,87

Akustický výpočet


Oktávové pásma


125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

4.


1,01

0,91

0,77

0,82

0,75

0,66


Použitá literatúra

Archív Klubu ZPS vo vibroakustike, s.r.o. Žilina