PODPORNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE A ICH VYUŽITIE PRI OCHRANE A PODPORE VEREJNÉHO ZDRAVIA

Cieľom príspevku je poukázať na problematiku použitia podporných technických parametrov pri rozhodovaní o naplnení zákonom stanovených limitov na ochranu a podporu verejného zdravia pred hlukom spôsobeným nevhodne riešenými stavebnými prvkami.

Ing. Mgr. Michal BUGALA

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina

Ing. Lenka PECHANCOVÁ

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina

Ing. Ján ROTH

Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie

Ing. Jana Ambrózová

Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie


ÚVOD 

Splnenie zákonom stanovených limitov hluku vo vnútornom prostredí je predpokladom pre zdravé životné podmienky. Nie v každom prípade je však možné overiť naplnenie limitov priamym meraním určujúcej veličiny. V niektorých prípadoch je nutné využiť podporné technické parametre na overenie splnenia zákonných limitov.

V našom konkrétnom prípade sa sťažovateľ sťažoval na hluk prenikajúci zo susedného mezonetového bytu vtedy, keď jeho obyvatelia kráčali po schodisku.

Na základe tohto podnetu sme vykonali meranie „in-situ“, na ktorom sa zúčastnili pracovníci Národného referenčného centra pre hluk a vibrácie.

1. MERANIE „IN-SITU“

Účelom merania bolo určiť index normalizovanej hladiny krokového hluku L’n,w meraním hladín akustického tlaku v tretinooktávových pásmach v dvoch susedných bytoch. Postup merania bol v zmysle internej smernice spoločnosti IS-OOFF/05.

Hladiny akustického tlaku pre určenie indexu krokovej stavebnej nepriezvučnosti medzi miestnosťami boli merané v štyroch rôznych polohách meracieho mikrofónu v prijímacej miestnosti s umiestnením zdroja krokového zvuku v piatich rôznych polohách na schodisku vo vysielacej miestnosti.


Obr. 1 Merací mikrofón v prijímacej miestnosti

1.1    Opis schodiska

Problémovým stavebným prvkom je schodisko, ktoré svojím umiestnením a konštrukčným riešením nevyhovuje požiadavkám na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií. 

Stavebný prvok schodisko je ľahkej kovovej konštrukcie s drevenými nášľapnými doskami. V čase merania bolo schodisko pevne spojené s podlahou bytu (nie je možné určiť či sú použité nejaké tlmiace zložky pri uchytení), opernou doskou s deliacou priečkou susedného bytu a vo vrchnej časti s podlahou druhého poschodia. Drevené nášľapné dosky boli pevne spojené s kovovou nosnou časťou schodiska


Obr. 2 Pohľad na schodisko


Obr. 3 Uchytenie schodiska do zvislej deliacej konštrukcie

2. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA 

Na základe merania je vypočítaná hodnota indexu normalizovanej hladiny krokového hluku v zmysle ISOOFF/05 - L’n,w = 65 dB.

V rámci vyjadrovania názorov a interpretácií konštatujeme, že stavebný prvok „ schodisko “ určený na trvalé zabudovanie do stavby musí spĺňať základnú technickú požiadavku na akustické vlastnosti stavebných výrobkov a to: index normalizovanej hladiny krokového hluku L’n,w = 55 dB, aby jeho následné použitie v stavbe umožňovalo plniť funkciu ochrany pred hlukom v zmysle naplnenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 

Konštatujeme, že stavebný prvok schodisko, na základe výsledkov merania indexu normalizovanej hladiny krokového hluku L’n,w nevyhovuje požiadavkám na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií budov a neplní funkciu ochrany chráneného vnútorného priestoru.

ZÁVER 

Pre dodržiavanie ustanovení zákona resp. vyhlášky je potrebné pri stavebnej činnosti dodržiavať ustanovenia a odporúčania príslušných technických noriem.

Použitá literatúra

  • Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.
  • Archív Klubu ZPS vo vibroakustike, s.r.o.