Newest articles

DEKLAROVANÉ HODNOTY VIBRÁCIÍ Z RUČNÉHO NÁRADIA VO VZŤAHU KU KATEGORIZÁCII PRÁC Z HĽADISKA ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 16.07. 2014

DEKLAROVANÉ HODNOTY VIBRÁCIÍ Z RUČNÉHO NÁRADIA VO VZŤAHU KU KATEGORIZÁCII PRÁC Z HĽADISKA ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Vibrácie ako faktor práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík vychádzajú z technických údajov deklarovaných dodávateľmi, poprípade z vyhodnotenia merania expozície vibrácií odborne spôsobilou osobou.

Detail

NOVÉ PRÍSTUPY K SPRACOVANIU V DOKUMENTÁCIÍ EIA PRE HLUK, VIBRÁCIE A TECHNICKÚ SEIZMICITU, V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2014 Z.Z. O 19.05. 2015

NOVÉ PRÍSTUPY K SPRACOVANIU V DOKUMENTÁCIÍ EIA PRE HLUK, VIBRÁCIE A TECHNICKÚ SEIZMICITU, V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2014 Z.Z. O

Trhacie práce majú a oddávna mali rozhodujúcu úlohu v živote človeka. V závislosti od podmienok a parametrov rozpojovania, môžu prekročiť únosné – bezpečné hranice kedy sa stávajú škodlivými a môžu zapríčiniť veľké škody. S rastúcou hmotnosťou nálože trhaviny rastie aj intenzita vlnenia seizmických vĺn, ktoré sa šíria v…

Detail

VALIDÁCIA DEKLAROVANÝCH AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ PRIESTOROV BÁBKOVÉHO DIVADLA 23.05. 2015

VALIDÁCIA DEKLAROVANÝCH AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ PRIESTOROV BÁBKOVÉHO DIVADLA

Posúdenie času dozvuku pred, počas a po vykonaní stavebných úprav a nadstavby objektu bábkového divadla v Žiline meraním poklesu hladín akustického tlaku v oktávových pásmach podľa STN EN ISO 3382-1:2010 a STN EN ISO 3382-2.

Detail

PODPORNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE A ICH VYUŽITIE PRI OCHRANE A PODPORE VEREJNÉHO ZDRAVIA 07.12. 2015

PODPORNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE A ICH VYUŽITIE PRI OCHRANE A PODPORE VEREJNÉHO ZDRAVIA

Cieľom príspevku je poukázať na problematiku použitia podporných technických parametrov pri rozhodovaní o naplnení zákonom stanovených limitov na ochranu a podporu verejného zdravia pred hlukom spôsobeným nevhodne riešenými stavebnými prvkami.

Detail

ŠTANDARDIZÁCIA KOĽAJOVÉHO ZVRŠKU ELEKTRIČKOVÝCH DRÁH – ENVIROMENTÁLNE PRÍNOSY. 23.02. 2016

ŠTANDARDIZÁCIA KOĽAJOVÉHO ZVRŠKU ELEKTRIČKOVÝCH DRÁH – ENVIROMENTÁLNE PRÍNOSY.

V roku 2015 boli modernizované určité časti siete električkových tratí v slovenských mestách Košice a Bratislava. Príspevok poskytuje vyhodnotenie nových technológií a ich príspevok k zníženiu hluku a vibrácií.

Detail

VYHODNOTENIE REALIZAČNÝCH VARIANTOV VÝSTAVBY DIAĽNICE V PROCESE EIA D3 ŽILINA/ BRODNO – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (1. časť) 05.05. 2016

VYHODNOTENIE REALIZAČNÝCH VARIANTOV VÝSTAVBY DIAĽNICE V PROCESE EIA D3 ŽILINA/ BRODNO – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (1. časť)

Cieľom príspevku je prezentácia tvorby súboru kritérií v procese EIA na výber optimálneho variantu s ohľadom na dopad hluku, vibrácií a technickej seizmicity pre variantné riešenie výstavby diaľnice D3 Žilina / Brodno – Kysucké Nové Mesto. Variant výstavby diaľnice s tunelom je porovnaný s variantom výstavby diaľnice s…

Detail

VYHODNOTENIE REALIZAČNÝCH VARIANTOV VÝSTAVBY DIAĽNICE V PROCESE EIA D3 ŽILINA/ BRODNO – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (2. časť) 05.05. 2016

VYHODNOTENIE REALIZAČNÝCH VARIANTOV VÝSTAVBY DIAĽNICE V PROCESE EIA D3 ŽILINA/ BRODNO – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (2. časť)

Cieľom príspevku je prezentácia tvorby súboru kritérií v procese EIA na výber optimálneho variantu s ohľadom na dopad hluku, vibrácií a technickej seizmicity pre variantné riešenie výstavby diaľnice D3 Žilina / Brodno – Kysucké Nové Mesto. Variant výstavby diaľnice s tunelom je porovnaný s variantom výstavby diaľnice s…

Detail

VYHODNOTENIE REALIZAČNÝCH VARIANTOV VÝSTAVBY DIAĽNICE V PROCESE EIA D3 ŽILINA/ BRODNO – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (3. časť) 05.05. 2016

VYHODNOTENIE REALIZAČNÝCH VARIANTOV VÝSTAVBY DIAĽNICE V PROCESE EIA D3 ŽILINA/ BRODNO – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (3. časť)

Cieľom príspevku je prezentácia tvorby súboru kritérií v procese EIA na výber optimálneho variantu s ohľadom na dopad hluku, vibrácií a technickej seizmicity pre variantné riešenie výstavby diaľnice D3 Žilina / Brodno – Kysucké Nové Mesto. Variant výstavby diaľnice s tunelom je porovnaný s variantom výstavby diaľnice s…

Detail

MERANIE, NÁVRH A VYHODNOTENIE OPATRENÍ NA NEROTUJÚCICH ČASTIACH OHRIEVAČA VZDUCHU - LUVO 02.09. 2016

MERANIE, NÁVRH A VYHODNOTENIE OPATRENÍ NA NEROTUJÚCICH ČASTIACH OHRIEVAČA VZDUCHU - LUVO

Merania a analýza kmitania za účelom poznania a zistenia príčin nestabilnej prevádzky ohrievača vzduchu LUVO v prevádzke Tepláreň Žilina. Zisťovanie príčin skutkového stavu nie je viazané technickými normami a obsahuje moderné a technické poznatky, z oblasti merania a analýzy jednostranného krížového spectra a koherencie…

Detail

TECHNICKÉ MOŽNOSTI ZNÍŽENIA HLUKU A VIBRÁCIÍ Z PREVÁDZKY ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ. 13.02. 2017

TECHNICKÉ MOŽNOSTI ZNÍŽENIA HLUKU A VIBRÁCIÍ Z PREVÁDZKY ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ.

Zníženie záťaže obyvateľstva Európy hlukom a vibráciami od prevádzky železničného dopravného systému je základným predpokladom zachovania konkurencieschopnosti železníc a preto je významným bodom agendy Európskej komisie pre nasledujúce obdobie, ako aj výskumných úloh v rámci projektov Shift2Rail. Tento článok pojednáva o…

Detail

OBJEKTÍVNA METÓDA NA POSÚDENIE POČUTEĽNOSTI TÓNOVÝCH ZLOŽIEK V HLUKU – REFERENČNÁ METÓDA STN ISO 1996-2 17.10. 2017

OBJEKTÍVNA METÓDA NA POSÚDENIE POČUTEĽNOSTI TÓNOVÝCH ZLOŽIEK V HLUKU – REFERENČNÁ METÓDA STN ISO 1996-2

Cieľom objektívnej metódy je posúdiť dôležitosť tónov takou istou cestou, ako to pociťujú exponované osoby. Metóda je založená na psychoakustickom chápaní kritických pásiem, čo sú pásma definované tak, že zvuk mimo kritického pásma výrazne neprispieva k počuteľnosti tónov vo vnútri tohto kritického pásma. Kľúčové slová: Tónový…

Detail

VIBROAKUSTICKÁ ŠTÚDIA PRE ZÁMER HELIPORT V AREÁLI UNIVERZITNEJ NEMOCNICE BRATISLAVA 06.11. 2018

VIBROAKUSTICKÁ ŠTÚDIA PRE ZÁMER HELIPORT V AREÁLI UNIVERZITNEJ NEMOCNICE BRATISLAVA

Hodnotenie vplyvu vibrácií a otrasov na zdravie ľudí sa vykoná porovnaním posudzovanej hodnoty ekvivalentného aRweq a maximálneho aRwmax váženého zrýchlenia vibrácií (pre smery x, y, z) s prípustnými hodnotami určujúcich veličín ekvivalentného aweq,p a maximálneho awmax,p zrýchlenia vibrácií vo vnútornom prostredí budov v…

Detail

HLUK, VIBRÁCIE A OTRASY OD TECHNICKEJ SEIZMICITY PRI VÝSTAVBE A PREVÁDZKE DIAĽNIC 01.03. 2019

HLUK, VIBRÁCIE A OTRASY OD TECHNICKEJ SEIZMICITY PRI VÝSTAVBE A PREVÁDZKE DIAĽNIC

V tomto príspevku je venovaná pozornosť dopadom hluku, vibrácií a otrasov od technickej seizmicity na životné prostredie pri výstavbe a prevádzke diaľnic. Pre účely ochrany, podpory a rozvoji verejného zdravia od dopadov hluku, vibrácií a otrasov od pozemnej dopravy sú v súčasnosti rozhodujúcimi kodifikovanými predpismi zákon č…

Detail

EIA – PROCES SO ZODPOVEDNOSŤOU 16.04. 2019

EIA – PROCES SO ZODPOVEDNOSŤOU

Výstupy z procesu EIA boli donedávna prezentované ako dobre mienené rady spracovateľov dokumentácie bez žiadnej zodpovednosti za ich použitie v praxi. Významným míľnikom sa stal posun procesu EIA do správneho konania prijatím zákona č. 314/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na…

Detail